آشنایی با استاد

و آثار ایشان

گفته ها و نوشته ها

برای مشاهده فایل گفته ها و نوشته ها اینجا کلیک کنید.

کتابهای استاد باستانی پاریزی

 

آثار باستاني پاريزي

 

رديف

 

نخستين چاپ

 

الف- مربوط به كرمان

 

۱

 آثار پيغمبر دزدان       (چاپ بيست  ویکم ۱۳۹۳)

۱۳۲۴

۲

 نشريه فرهنگ كرمان            (چاپ كرمان)

۱۳۳۳

۳

 راهنماي آثار تاريخي كرمان     (چاپ كرمان)

۱۳۳۵

۴

 دوره مجله هفتواد                 (چاپ كرمان)

۱۳۳۶-۱۳۳۷

۵

 تاريخ كرمان                       (تصحيح و تحشيه تاريخ وزيري، چاپ ششم ، ۱۳۹۳)

۱۳۴۰

۶

 سلجوقيان و غز در كرمان       (چاپ سوم ۱۳۸۶)

۱۳۴۳

۷

 فرماندهان كرمان              (تصحيح و تحشيه تاريخ شيخ يحيي، چاپ پنجم، ۱۳۸۶)

۱۳۴۴

۸

 جغرافياي كرمان                  (تصحيح و تحشيه جغرافي وزيري، چاپ پنجم ۱۳۸۵)

۱۳۴۶

۹

 گنجعلي خان                      (چاپ پنجم ، ۱۳۹۳)

۱۳۵۳

۱۰

 وادي هفت واد                    (چاپ دوم ۱۳۹۴ا)

۱۳۵۵

۱۱

 تاريخ شاهي قراختائيان          (چاپ دوم ۱۳۸۹)

۱۳۵۵

۱۲

 تذكره صفويه كرمان

۱۳۶۹

۱۳

 رساله كاتب كرماني              (تكمله فرماندهان، چاپ دوم ۱۳۸۶)

۱۳۷۰

۱۴

 صحيفه الارشاد     (پايان صفويه)

۱۳۸۴

 

 ب- مجموعه هفتي (سبعه ثمانيه)

 

۱۵

 خاتون هفت قلعه           (چاپ هفتم ۱۳۹۱)

۱۳۴۲

۱۶

 آسياي هفت سنگ        (چاپ دهم، ۱۳۹۳)

۱۳۵۰

۱۷

 ناي هفت بند               (چاپ هفتم ۱۳۹۵)

۱۳۵۳

۱۸

 اژدهاي هفت سر          (چاپ ششم ۱۳۹۵)

۱۳۵۵

۱۹

 كوچه هفت پيچ           (چاپ هشتم ۱۳۹۴)

۱۳۵۵

۲۰

 زير اين هفت آسمان      (چاپ ششم ۱۳۹۰)

۱۳۵۸

۲۱

 سنگ هفت قلم            (چاپ پنجم ۱۳۸۹)

۱۳۵۸

۲۲

 هشت الهفت                (چاپ سوم ۱۳۹۶)

۱۳۶۳

 

ج- ساير كتب

 

۲۳

 يادبود من                                             (مجموعه شعر)

۱۳۲۷

۲۴

 ذوالقرنين يا كوروش كبير                        (ترجمه، چاپ چهاردهم ۱۳۸۹)

۱۳۳۰

۲۵

 ياد و يادبود                                           (مجموعه شعر، چاپ سوم،۱۳۹۶)

۱۳۴۱

۲۶

 محيط سياسي و زندگي مشيرالدوله          (چاپ دوم، جيبي ۱۳۴۱)

۱۳۴۱

۲۷

 اصول حكومت آتن، ترجمه از ارسطو         (چاپ پنجم،۱۳۹۳)

۱۳۴۱

۲۸

 تلاش آزادي                                       (چاپ هشتم ۱۳۹۱، برنده جايزه يونسكو)

۱۳۴۷

۲۹

 يعقوب ليث                                          (چاپ دهم ، ۱۳۹۳)

۱۳۴۴

۳۰

 شاه منصور                                          (چاپ هفتم ۱۳۸۵)

۱۳۴۸

۳۱

 سياست و اقتصاد عصر صفوي                (چاپ ششم،۱۳۹۲)

۱۳۴۸

۳۲

 اخبار ايران از ابن اثير                             (ترجمه الكامل، چاپ سوم ۱۳۸۶)

۱۳۴۹

۳۳

 از پاريز تا پاريس                                (چاپ دوازدهم ،۱۳۹۶)

۱۳۵۱

۳۴

 شاهنامه آخرش خوش است                   (چاپ هشتم ،۱۳۹۶)

۱۳۵۰

۳۵

 حماسه كوير                                     (چاپ پنجم ،۱۳۹۳)

۱۳۵۶

۳۶

 تن آدمي شريف است …

۱۳۵۷

۳۷

 نون جو و دوغ گو                               (چاپ هفتم ، ۱۳۹۱)

۱۳۵۷

۳۸

 جامع المقدمات                                  (چاپ سوم ، ۱۳۸۵)

۱۳۶۳

۳۹

 فرمانفرماي عالم                                (چاپ ششم ،۱۳۹۳)

۱۳۶۴

۴۰

 از سير تا پياز                                    (چاپ ششم ،۱۳۹۵)

۱۳۶۷

۴۱

 مار در بتكده كهنه                             (چاپ پنجم ، ۱۳۹۴)

۱۳۶۸

۴۲

 كلاه گوشه نوشين روان                      (چاپ پنجم ، ۱۳۹۶)

۱۳۶۹

۴۳

 حضورستان                                     (چاپ دوم،۱۳۷۰)

۱۳۶۹

۴۴

 هزارستان                                       (چاپ سوم،۱۳۹۵)

۱۳۷۱

۴۵

 ماه و خورشيد فلك                           (چاپ سوم ،۱۳۹۶)

۱۳۷۱

۴۶

 سايه‌هاي كنگره                               (چاپ دوم ، ۱۳۷۶)

۱۳۷۱

۴۷

 بازيگران كاخ سبز                             (چاپ دوم ، ۱۳۹۰ )

۱۳۷۳

۴۸

 پير سبزپوشان                                  (چاپ دوم ،  ۱۳۷۹)

۱۳۷۳

۴۹

 آفتابه زرين فرشتگان                         (چاپ چهارم، ۱۳۹۵)

۱۳۷۳

۵۰

 نوح هزار طوفان                               (چاپ چهارم،۱۳۹۵)

۱۳۷۵

۵۱

 در شهر ني سواران                            (چاپ چهارم ، ۱۳۹۶)

۱۳۷۷

۵۲

 شمعي در طوفان                              (چاپ سوم ، ۱۳۹۴)

۱۳۷۸

۵۳

 خود مشت مالي                               (چاپ پنجم،۱۳۹۳)

۱۳۷۸

۵۴

 محبوب سياه و طوطي سبز                 (چاپ چهارم،۱۳۹۴)

۱۳۷۸

۵۵

 درخت جواهر                                  (چاپ دوم ، ۱۳۸۳)

۱۳۷۹

۵۶

 گذار زن از گدار تاريخ                        (چاپ چهارم،۱۳۹۴)

۱۳۸۱

۵۷

 كاسه كوزه تمدن                              (چاپ دوم،۱۳۸۲)

۱۳۸۱

۵۸

 پوست پلنگ                                  (چاپ سوم،۱۳۹۳)

۱۳۸۱

۵۹

 حصيرستان                                   (چاپ دوم ۱۳۸۴)

۱۳۸۲

۶۰

 بارگاه خانقاه

۱۳۸۴

۶۱

 هواخوري باغ با گوهر شب چراغ          (چاپ سوم، ۱۳۹۴)

۱۳۸۵

۶۲

 زير چل چراغ                                (چاپ سوم ، ۱۳۹۴)

۱۳۸۸

۶۳

 گرگ پالان ديده                            (چاپ سوم ، ۱۳۹۴)

۱۳۸۹

۶۴

 كجاوه نا هم لنگ                          (چاپ دوم ، ۱۳۹۳)

۱۳۹۰

۶۵

 هفت عروس و يك داماد

۱۳۹۱

۶۶

کوهها با همند

۱۳۹۳

ارسال كتاب

امكان ارسال كتاب های مورد نياز هنرمندان با دريافت قيمت پشت جلد بدون هزينه ارسال وجود دارد.