اولين فراخوان جايزه آينه‌دار دوران

در اين دوره از هنرمندان تصويرگر با موضوع تصويرگری از آثار مكتوب استاد محمدابراهيم باستانی پاريزی، دعوت می‌شود.

دعوت از هنرمندان تصویرگر

برای از پاریز تا پاریس آینه‌دار دوران

آينه‌دار دوران با ياد استاد محمد ابراهيم باستانی پاريزی، جايزه اولين دوره را برگزار می‌كند.
جهت مشاهده فراخوان و شرایط آن اینجا کلیک کنید.